Share Code Check Token Live (Die)

Đăng ngày: 07/08/2017 bởi Cường Phiêu | Tổng 5322 Lượt Xem

CODE:

<?php
<!DOCTYPE html>
<html lang=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Check Token</title>

<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="/">CHECK TOKEN</a>

</div>

<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="http://***/DS_CheckToken/" style="font-size: larger;">TOTAL: <span id="checking" style="font-weight: bold; color: blue">0<span></span></span> </a></li>
</ul>
</div><!-- /.navbar-collapse -->
</nav>
<br><br><br>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
<div class="panel panel-primary">
 <div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">LIST TOKEN</h3>
 </div>
 <div class="panel-body">
<textarea id="listToken" class="form-control" rows="7" placeholder="Vui Lòng Nhập Token Vào Đây...!!!" style="text-align: center;"></textarea>
 </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-12 text-center">
<button type="button" class="btn btn-primary" id="submit">SUBMIT</button>
<button type="button" class="btn btn-info" id="filter">FILTER</button>
</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 text-center">
<button class="btn btn-primary" type="button">
 LIVE ACCOUNT <span class="badge live">0</span>
</button>
<button class="btn btn-success" id="import" type="button">IMPORT</button>
<textarea id="liveaccount" class="form-control" rows="7" style="border-color: #285e8e; margin-top: 10px; text-align: center;"></textarea>
</div>
<div class="col-sm-6 text-center">
<button class="btn btn-danger" type="button">
 DIE ACCOUNT <span class="badge die">0</span>
</button>
<textarea id="dieaccount" class="form-control" rows="7" style="border-color: #ac2925; margin-top: 10px; text-align: center;"></textarea>
</div>
</div>
<hr>
<div class="row" id="log" style="display: none;">
<div class="col-sm-12">
<div class="panel panel-primary">
 <div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title denmodo">Result - Filter by Language: 
<input type="radio" name="g_filter" title=''> All 
<input type="radio" name="g_filter" title='!vn'> ! VN 
</h3>

 </div>
 <div class="panel-body">
 <table class="table table-striped">
 <thead>
 <tr>
 <th class="text-center">#</th>
 <th>Token</th>
<th>Location</th>
<th>Language</th>
 <th class="text-center">Status</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody id="result">

 </tbody>
 </table>
 </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
<!-- Bootstrap JavaScript -->
<script src="https://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
var LiveToken = new Array();
var LiveLocale = new Array();
var ArrayFilter = new Array();

var total = 0, checking = 0;
var liveaccount = 0, dieaccount = 0;
$(document).ready(function() {
$("#log").hide();
$("#submit").click(function() {
var listToken = $("#listToken").val().trim();

total = 0, checking = 0, liveaccount = 0, dieaccount = 0;
LiveToken = new Array();
ArrayFilter = new Array();

$("#liveaccount, #dieaccount").text("");
$("#result").text("");
$("#import").removeAttr('disabled');

if (listToken == "") {
alert("Please input list token!");
} else {
var tbody = "";
var arrAccount = listToken.split(/\n/);
total = arrAccount.length;
$("#checking").text(total);
var stt = 0;
jQuery.each(arrAccount, function(i, token) {
stt += 1;
tbody += "<tr>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold;'>" + stt + "</td>";
tbody += "<td>" + token.substring(0,50) + " .......</td>";
tbody += "<td class='location-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='locale-" + token + "'></td>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold; color: red'><img class='status-" + token + "' src='https://fc02.deviantart.net/fs71/i/2012/221/6/6/pixel_art_loading_icon_1_gif_by_qubodup-d5afav9.gif'></td>";
tbody += "</tr>";
checkToken(token);
});
$("#result").append(tbody);
$("#log").show();
}
})

$('#locale').keyup(function() {
var locale = $(this).val().trim();
if (locale == '') {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale != '');
});
} else {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale == locale);
});
}
LoadFilter(ArrayFilter);
})

$('#import').click(function() {
$(this).attr('disabled', 'disabled');
if (ArrayFilter.length == 0) {
ArrayFilter = LiveToken;
}
$.ajax({
url: "",
type: "POST",
data: "listtoken=" + JSON.stringify(ArrayFilter),
success: function (data) {
$('#import').append(' <span class="badge live">'+data+'</span>');
$('#import').removeAttr('disabled');
},
error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
alert("Error! Contact Admin.");
}
});
})

$('#filter').click(function() {
console.log(sortObject(CountUnique(LiveLocale)));
var radio_html = sortObject(CountUnique(LiveLocale));
$.each(radio_html, function(i, eval) {
$('.denmodo').append('<input type="radio" name="g_filter" title='+eval.key.replace(/"/g, '')+'> '+eval.key.replace(/"/g, '')+'('+eval.value+') ');
})
})
})

$(document).on('change', 'input[name=g_filter]:radio', function() {
var locale = $(this).attr('title');
if (locale == '') {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale != '');
});
} else if (locale == '!vn' ) {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale != 'vi_VN');
});
} else {
ArrayFilter = LiveToken.filter(function (el) {
return (el.locale == locale);
});
}

LoadFilter(ArrayFilter);
})

function checkToken(token){
$.get('https://graph.facebook.com/v2.3/me?access_token='+token+'&format=json&method=get', 
function(data) {
liveaccount++;
$('.live').text(liveaccount);
$('#liveaccount').append(token + '\n');
$('.status-' + token).attr('src', 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Yes_Check_Circle.svg');
$(".locale-" + token).text(data.locale);
if (data.location) {
$(".location-" + token).text(data.location.name);
var l_token1 = new TokenLive(token, data.location.name, data.locale);
} else {
var l_token1 = new TokenLive(token, '', data.locale);
}
LiveToken.push(l_token1);
LiveLocale.push(data.locale);
})
.fail(function() {
dieaccount++;
$('.die').text(dieaccount);
$('#dieaccount').append(token + '\n');
$('.status-'+token).attr('src', 'https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/spirit20/system-delete-alt-02.png');
})
}

function LoadFilter(arrayFilter) {
var stt = 0, tbody = '';
$('#liveaccount').text('');
jQuery.each(arrayFilter, function(i, val) {
stt += 1;
tbody += "<tr>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold;'>" + stt + "</td>";
tbody += "<td>" + val.token.substring(0,50) + " .......</td>";
tbody += "<td class='location-" + val.token + "'>"+val.location+"</td>";
tbody += "<td class='locale-" + val.token + "'>"+val.locale+"</td>";
tbody += "<td class='text-center' style='font-weight: bold; color: red'><img class='status-" + val.token + "' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Yes_Check_Circle.svg'></td>";
tbody += "</tr>";
$('#liveaccount').append(val.token + '\n');
});
$("#result").text("");
$("#result").append(tbody);
$('.live').text(arrayFilter.length);
}

function TokenLive(token, location, locale) {
this.token = token;
this.location = location;
this.locale = locale;
}

function sortObject(obj) {
var arr = [];
for (var prop in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(prop)) {
arr.push({
'key': prop,
'value': obj[prop]
});
}
}
arr.sort(function(a, b) { return b.value - a.value; });
return arr;
}

function CountUnique(array) {
var counter = {}
array.forEach(function(obj) {
var key = JSON.stringify(obj)
counter[key] = (counter[key] || 0) + 1
})
return counter;
}
</script>

</body>
</html>
?>

Chúc Các Bạn Thành Công !!

Share Code Check Token Live (Die)

Đánh giá bài viết này


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại Cường Phiêu Blog - CuongPhieu.Vn nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!

Bình Luận Bài Viết

Cùng Chuyên Mục

Chuyên Mục Về ADMIN

Cường Phiêu

Ngày hôm nay thất bại
Ngày mai cũng thất bại
Nhưng ngày kia chắc chắn sẽ là thành công!

Chuyên Mục

Facebook Page

Kênh Youtube Của Blog

Các Bạn Hãy Bỏ Ra 1s Theo Dõi Kênh Youtube Của Blog Nhé !!

Quảng Cáo - Ads

© 2017 By Cường Phiêu - Blog Cá Nhân Chia Sẻ Kiến Thức Về Công Nghệ Thông Tin Author : Cường Phiêu