Lập Trình Viên Cần Biết Một Số Câu Hỏi Khi Đi Phỏng Vấn Xin Việc Làm

Đăng ngày: 12/04/2017 bởi Cường Phiêu | Tổng 4445 Lượt Xem


Là lập trình viên, chúng ta đã phải bất chấp nhiều điều ,trong đó cơ hội xin được việc làm là không cao. Tuy nhiên đổi lại chúng ta lại có mức lương khá là khủng mỗi tháng và thực sự thì hầu như chúng ta chả bao giờ phải lao động ta chân cả ?
Đơn giản chỉ là ngồi bàn gõ phím!
Nói vậy chứ stress rất là nhiều luôn đó ?
Dưới đây là một số câu hỏi mà mình sưu tập được của một bạn lập trình viên đã nhiều lần đi xin việc làm
Mong các bạn sẽ sớm xin đc 1 công việc ổn định!

PHP là gì?
– PHP là ngôn ngữ lập trình phía server.

OOP là gì?
– là lập trình hướng đối tượng viết tắt của object-oriented programming.

sự giống nhau và khác nhau giữa $_POST, $_GET, $_SERVER, $_REQUEST, $_FILE?
– giống nhau:
+ chúng đều là biến được php cung cấp,
+ đều dùng để nhận dữ liệu,
+ POST, GET, REQUEST, FILE dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng.
– khác nhau:
+ $_POST, $_GET khác nhau ở điểm: $_POST gửi thông tin và không show dữ liệu ở thanh address, $_GET gửi dữ liệu và show dữ liệu ở thanh address,
+ $_SERVER dùng để lấy thông tin của server như đường dẫn file thực thi, url referrer, ip người dùng, ip server, …
+ $_REQUEST thì nó nhận dữ liệu từ người dùng thông qua method $_POST, $_GET hoặc $_COOKIE
+ $_FILE dùng để lấy dữ liệu dạng file từ phía client gửi lên.

RESTful API là gì?
– nó (Representational State Transfer) là 1 kiến trúc giúp 1 website dễ dàng quản lý được resource thông qua 4 hành động là create, read, update và delete. trong đó thì create sẽ dùng phương thức POST, read sẽ dùng GET update dùng phương thức PUT và delete dùng phương thức DELETE.

SOAP API là gì?
– SOAP là viết tắt của Simple Object Access Protocol và nó là giao thức giao tiếp, có cấu trúc như XML và mã hóa thành định dạng chung cho các ứng dụng trao đổi với nhau.

Sự giống nhau và khác nhau giữa abstract và interface?
– giống nhau:
+ abstract và interface đều có thể khai báo phương thức
– khác nhau:
+ abstract class là 1 class, để dùng được nó ta phải extends nó, 1 class chỉ có thể extends 1 abstract class, 1 abstract có thể định nghĩa các function, interface chỉ là 1 giao diện nó chỉ khai báo phương thức và 1 class có thể implements nhiều interface

static là gì? khai báo như nào?
– static là phương thức tĩnh, được khởi tạo khi chương trình chạy. thường dùng để gán các giá trị mặc định hoặc hay dùng đến. do khởi tạo khi CT chạy nên không cần new object để gọi nó. các biến có thuộc tính static sẽ lưu lại giá trị cuối cùng đã thực hiện trong lớp
– để khai báo biến static ta thêm static vào sau phương thức và trước function.
– để gọi biến static trong class ta dùng con trỏ self thay cho $this.

Stored Procedure là gì?
– Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một function trong các ngôn ngữ lập trình khác. để bắt đầu và kết thúc 1 store procedure ta dùng delimiter // begin và end để gọi store procedure ta dùng CALL tên procedure;

Sự khác nhau giữa hàm khởi tạo contruct và hàm hủy destruct trong PHP ?
– construct được chạy đầu tiên trong 1 class còn destruct được chạy cuối cùng khi class đó thực thi xong.

Kế thừa là gì ? Lớp con có thể kế thừa bao nhiêu lớp cha ?
– kế thừa ( extends ) là các lớp con kế thừa lớp cha thì lớp con có thể dùng được các function trong lớp cha. 1 lớp con chỉ kế thừa 1 lớp cha.

Phân biệt session và cookies?
– session là 1 phiên làm việc được lưu trữ ở phía server còn cookie được lưu ở bộ nhớ cache của trình duyệt. mỗi cookie sẽ có 1 id riêng để kết nối với session.

Khi browser disable cookies có cách nào hiện thực session không?
– có. ta có thể dùng biến get hoặc post kèm theo session id để xử lý session ở server.

Nêu 1 số magic method trong php, có thể sử dụng private cho magic method không?
__construct(),__destruct(),__get(),__set(),__isset(),__unset(),__sleep(),__wakeup(),__toString(),__invoke(),__set_state(),__clone(),__debugInfo() và không sử dụng rivate cho magic method đc.

Phân biệt innodb-myisam-memory trong mysql.
– myisam cho phép lập chỉ mục toàn cột. table level locking
– innodb hỗ trợ quan hệ giữa các bảng (khóa ngoại). row level locking
– memory được lưu trữ dữ liệu trực tiếp lên RAM. table level locking

Index là gì? Index dùng khi nào? Nên index cho kiểu dữ liệu nào và độ dài như thế nào? Thuật toán index?
– index là một cấu trúc dữ liệu để cải thiện tốc độ của các hoạt động trong một bảng.

Trait PHP là gì?
– Trait là 1 nhóm tập hợp các method hay function mà mình muốn use trong class khác. Không thể khởi tạo được, lợi ích của trait là giảm sự trùng lặp code khi không dùng đa kế thừa.

Middware PHP là gì?
– middware PHP là 1 tầng trung gian giữa request/response và hệ thống. nhiệm vụ của nó là dùng để tiền xử lý, lọc các request trước khi đưa vào xử lý logic hoặc điều chỉnh các response trước khi gửi về cho người dùng.
ở laravel nó thường được dùng để chia quyền hoặc phân tích các cái request header như kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa hoặc lưu log của 1 request lại, vân vân và mây mây

AWS là gì? EC2 là gì S3 là gì?
– AWS là amazon web service. cung cấp các giải pháp về cloud server được cung cấp bởi amazon.com, một số dịch vụ mà amazon cung cấp như là compute, storage, database, network, …
– EC2 là Elastic Compute Cloud thường dùng để làm server vận hành 1 web application…
– S3 là simple storage service dùng để lưu trữ hình hảnh, video, note, tài liệu, … lên mây

Directive trong angular?
– nó là 1 số các thẻ mở rộng của HTML được angular cung cấp riêng. và theo quy tắc của angular thì 1 directive sẽ có tiền tố là ng-prefix, angular cho phép chúng ta định nghĩa thêm các directive khác ngoài các directive mặc định
+ ng-controller
+ ng-model
+ ng-bind
+ ng-init

Final là gì? clone là gì?
– final là 1 phương thức xác đinh 1 function cuối cùng hoặc 1 class cuối cùng, giúp chúng ta chống được việc phương thức con ghi đè phương thức cha.
– clone là 1 phương thức giúp chúng ta nhân bản 1 đối tượng, dùng khi chúng ta không muốn đối tượng đó bị thay đổi giá trị ban đầu.
.
End

Nguồn: Lê Phi

Lập Trình Viên Cần Biết Một Số Câu Hỏi Khi Đi Phỏng Vấn Xin Việc Làm

Đánh giá bài viết này


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại Cường Phiêu Blog - CuongPhieu.Vn nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!

Bình Luận Bài Viết

Cùng Chuyên Mục

Chuyên Mục Về ADMIN

Cường Phiêu

Ngày hôm nay thất bại
Ngày mai cũng thất bại
Nhưng ngày kia chắc chắn sẽ là thành công!

Chuyên Mục

Facebook Page

Kênh Youtube Của Blog

Các Bạn Hãy Bỏ Ra 1s Theo Dõi Kênh Youtube Của Blog Nhé !!

Quảng Cáo - Ads

© 2017 By Cường Phiêu - Blog Cá Nhân Chia Sẻ Kiến Thức Về Công Nghệ Thông Tin Author : Cường Phiêu